Select Page

We do research,
we create start-ups,
we change the world!

Due to the expansion of our R&D laboratory in Wrocław, we are looking for a person for the position of:

Head of Business Development

Our mission is to have a positive impact on the world. To be a place where new technologies are invented and scientists can find interesting jobs and unconventional challenges. Our relations with employees, partners and the environment are based on the best standards. 

We are looking for a dynamic, results-oriented person with outstanding skills:

 • comprehensive understanding of the market and strategic planning,
 • establishing contacts and building business relationships,
 • building effective sales and marketing teams,
 • translating the strategy into operational goals,
 • managing teams of over 10 people,
 • implementing and adapting products to customer needs,
 • achieving specified sales volume (n million euro / year).

The selected person will be responsible for:

 • shaping, implementing and executing a sales and customer service strategy,
 • intellectual property management and commercialization of research results,
 • building a strong position of the company in the industry,
 • analysing market trends and business development opportunities (especially in terms of the laboratory and scientific-research potential),
 • managing the area of ​​acquiring partners for the implementation of joint research projects,
 • building long-term, effective business relations with strategic partners,
 • managing the area of ​​initiation and launching start-up or spin-off companies in order to commercialize scientific and research results.

We require:

 • at least 10 years of experience in business development,
 • experience with corporate clients,
 • self starter attitude,
 • problem-solving skills,
 • knowledge of English at the business level, written and spoken,
 • experience in the electronics industry (advanced materials, nano/micro, semiconductors, batteries, sensors etc.),
 • high work culture,
 • multitasking skills,
 • strong skills of planning own and team work,
 • driving license and readiness for business trips.

Nice to have:

 • knowledge of German and/or French,
 • knowledge and experience in management methods such as Lean Startup and Scrum.

We offer:

 • employment contract or B2B contract,
 • flexible working hours,
 • possibility of hybrid work – office and remote work,
 • real impact on the co-creation and development of the company,
 • creative and demanding job at the interface between science and business,
 • constant contact with innovative solutions in the field of biotechnology and material engineering.

Place: Wrocław, ul. Bierutowska 57-59.

If you are interested, please send your application: rekrutacja@nanores.pl

We reserve the right to respond only to selected offers.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

 W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

 

Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nanores Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 8982212066, REGON: 361709380, KRS: 0000561342

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

 • e-mail: rekrutacja (at) nanores.pl
 • adresem korespondencyjnym: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
4. Usunięcia danych osobowych.
5. Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania

Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

See other career opportunities:

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Twoje dane przetworzymy na potrzeby rekrutacji i nie będziemy ich udostępniać. W każdej chwili możesz zażądać ich usunięcia.

Laboratory

Nanores Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

HR contact

rekrutacja@nanores.pl